dcsimg


Header image for news printout

Poland’s places of detention in the spotlight as UN torture prevention body concludes visit / Miejsca pozbawienia wolności w Polsce w centrum uwagi w związku z dobiegającą końca wizytą Podkomitetu ONZ ds. Prewencji Tortur

Poland’s places of detention in the spotlight as UN torture prevention body concludes visit

Geneva/Warsaw, 19 July 2018 — Poland has made progress in improving conditions of detention in the country but much needs to be done, including immediate access to basic safeguards and tackling disproportionate use of detention, UN experts have said.  

The comments came at the end of a visit to Poland by the UN Subcommittee for Prevention of Torture (SPT), when a six-member delegation presented its confidential preliminary observations to the Polish authorities on how to strengthen the protection of persons deprived of their liberty against torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 

“While we appreciate the efforts Poland has made, among other things, authorities need to be more vigilant about ensuring timely access to fundamental safeguards,” said Aisha Shujune Muhammad, who headed the SPT delegation to Poland. “We also believe that increased use of alternatives to detention will contribute to decreasing the number of persons held in detention, thus improving their living conditions,” she added.

The SPT visited various places of deprivation of liberty including prisons, remand and police centres, and institutions for juveniles and mental health patients. They also held discussions with Government officials, judicial authorities, the Commissioner for Human Rights, and representatives of civil society. 

The experts also accompanied members of the independent national body known as the National Preventive Mechanism (NPM) during their visit to the police detention facility in Warsaw. “For the prevention system to function effectively, it is imperative that the relevant institutions engage with the NPM as regards its recommendations and findings. At the same time, the State party should ensure that the mechanism is independent and well resourced to carry out its preventive mandate,” concluded the head of delegation. 

The SPT monitors how States that have ratified the Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) are meeting their treaty obligations, including establishing an independent National Preventive Mechanism. 

Poland ratified the Optional Protocol in 2005. 

The SPT delegation comprised: Ms. Shujune Muhammad (Maldives), Ms. Marija Definis-Gojanovic (Croatia), Mr. Petros Michaelides (Cyprus), Ms. Mari Amos (Estonia), Ms. Zdenka Perovic (Montenegro) and Mr. Daniel Fink (Switzerland).

For media inquiries or for more information, please contact:
In Poland: Armen Avetisyan, +41 79 444 5401/ opcat@ohchr.org    
In Geneva: Julia Gronnevet, +41 (0) 22 917 9310 / media@ohchr.org    

ENDS

Background

The Subcommittee on Prevention of Torture monitors States parties’ adherence to the Optional Protocol to the Convention Against Torture, ratified to date by 88 States. The Committee is made up of 25 members who are independent human rights experts drawn from around the world, who serve in their personal capacity and not as representatives of States parties. The Subcommittee has a mandate to undertake visits to States Parties, during the course of which it may visit any place where persons may be deprived of their liberty.

Follow the UN human rights office on social media! We are on Twitter @UNHumanRights, Facebook @unitednationshumanrights and Instagram @unitednationshumanrights
Miejsca pozbawienia wolności w Polsce w centrum uwagi w związku z dobiegającą końca wizytą Podkomitetu ONZ ds. Prewencji Tortur

Genewa/Warszawa, 19 lipca 2018 r. – Chociaż Polska poczyniła znaczne postępy w zakresie poprawy traktowania osób pozbawionych wolności, nadal pozostaje wiele do zrobienia, w tym zapewnienie im możliwości bezzwłocznego korzystania z podstawowych praw oraz zaprzestanie nieproporcjonalnego pozbawiania wolności – stwierdzili eksperci ONZ.

Wnioski te przedstawiono na zakończenie wizyty w Polsce Podkomitetu ONZ ds. Prewencji Tortur (SPT), którego sześcioosobowa delegacja zaprezentowała rządowi RP swoje wstępne poufne spostrzeżenia w sprawie poprawy ochrony osób pozbawionych wolności przed torturami oraz okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniem i karaniem. 

„Doceniamy dotychczasowe starania Polski, jej władze powinny jednak m.in. dołożyć większych starań dla zapewnienia możliwości bezzwłocznego korzystania z podstawowych praw,” stwierdziła Aisha Shujune Muhammad, przewodnicz±ca odwiedzaj±cej Polskę delegacji SPT. „Naszym zdaniem powszechniejsze stosowanie środków alternatywnych do pozbawienia wolności pozwoli zmniejszyć liczbę osadzonych, a tym samym przyczyni się do poprawy ich warunków bytowych,” oświadczyła p. Muhammad.

Delegacja SPT odwiedziła różnego rodzaju miejsca pozbawienia wolności, w tym zakłady karne, areszty tymczasowe, komendy i posterunki policji, ośrodki dla młodocianych i zakłady dla umysłowo chorych. Jej członkowie rozmawiali również z przedstawicielami rządu i organów wymiaru sprawiedliwości, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. 

Eksperci Podkomitetu towarzyszyli również członkom niezależnego krajowego organu: Krajowego Mechanizmu Prewencji (KMP), podczas wizytacji policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Warszawie. Przewodnicząca delegacji stwierdziła, iż „w celu zapewnienia skutecznego działania systemu prewencji, odpowiednie instytucje muszą współpracować z KMP we wdrażaniu jego zaleceń i ustaleń. Co więcej, Państwo Strona powinno zapewnić KMP niezależność oraz środki konieczne do pełnienia funkcji prewencyjnej”.

SPT monitoruje realizację zobowiązań traktatowych przez państwa, które ratyfikowały Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur (OPCAT). Jednym z powyższych zobowiązań jest ustanowienie niezależnego Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Polska ratyfikowała Protokół Fakultatywny w 2005 roku.

W skład delegacji SPT weszli: Pani Shujune Muhammad (Republika Malediwów), Pani Marija Definis-Gojanovic (Chorwacja), Pan Petros Michaelides (Cypr), Pani Mari Amos (Estonia), Pani Zdenka Perovic (Czarnogóra) oraz Pan Daniel Fink (Szwajcaria).

Przedstawiciele mediów lub osoby pragn±ce uzyskać dodatkowe informacje proszone są o kontakt z następującymi osobami:
w Polsce: Pan Armen Avetisyan, +41 79 444 5401/ opcat@ohchr.org         
w Genewie: Pani Julia Gronnevet, +41 (0) 22 917 9310 / media@ohchr.org

KONIEC

Kontekst

Podkomitet ds. Prewencji Tortur monitoruje przestrzeganie przez Państwa Strony Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur, ratyfikowanego dotychczas przez 88 państw. W skład Podkomitetu wchodzi 25 członków: pochodzących z całego świata niezależnych ekspertów ds. praw człowieka. Eksperci Podkomitetu działają w imieniu własnym i nie reprezentują państw stron. Mandat Podkomitetu obejmuje wizyty w państwach stronach, podczas których może odwiedzać wszystkie miejsca, w których mogą przebywać osoby pozbawione wolności.

Pracę biura praw człowieka można śledzić w mediach społecznościowych. Jesteśmy obecni w serwisach Twitter @UNHumanRights, Facebook @unitednationshumanrights oraz Instagram @unitednationshumanrights